ניהול התכנון וקבלת היתר

  • ניהול וייעול התכנון,  
  • הכנת מכרזים והשוואת הצעות,  
  • טיפול בקבלת היתר מול הרשויות,  
  • הכנת אומדן ראשוני לפרויקט וצפי לסיום עוד בשלב התכנון,